Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Услуге

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

 

 • Геодетско снимање објеката и подземних водова
 • Геодетски снимак (за потребе легализације или техничког пријема објеката у поступку добијања употребне дозволе)
 • Израда елабората геодетских радова (у поступку озакоњења објекта)
 • Уцртавање и укњижба објеката у катастру
 • Снимање подземних водова, уцртавање и укњижба у катастру водова
 • Омеђавање
 • Обнова граница парцела
 • Деоба парцела (парцелација и препарцелација)
 • Интерна деоба – уређење начина коришћења (када не постоји могућност деобе парцела)
 • Идентификација парцелa на терену, катастарском плану и авиоснимку
 • Формирање грађевинских парцела
 • Обележавање грађевинске парцеле, грађевинске линије и регулационе линије
 • Обележавање објеката – исколчавање темеља на основу главног пројекта
 • Снимање темеља објекта (контрола темеља - потврда да је темељ постављен на грађевинску линију, што је обавезан документ на градилишту и у поступку издавања употребне дозволе)
 • Израда протокола регулације
 • Израда елабората за провођење грађевинске парцеле у катастру
 • Израда пројекта геодетског обележавања (за пројекат парцелације)
 • Инжењерска геодезија
 • Трасирање (исколчавање траса) саобраћајница и водова
 • Рачунање кубатура ископа и насипа
 • Обележавање објеката – исколчавање темеља
 • Нивелација терена (обележавање профила, осовина и висинских кота)
 • Постављање репера и праћење слегања објеката
 • Истражитељске, саветодавне и консултантске услуге
 • везане за уређење међâ, изградњу објеката, легализацију бесправне градње, катастар непокретности, идентификацију катастарских парцела, утврђивање власништва на парцелама, утврђивање генезе промена стања и власништва на парцелама, провера да ли је изградња дозвољена итд.

 

 

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h