Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Геодетско снимање објеката и подземних водова

Геодетско снимање објекта је неопходно када објекaт ниje евидентиран у катастру непокретности, а власник жели да добије употребну дозволу, да укњижи власништво, спроведе поступак озакоњења (легализације) или процедуру доказивања власништва за потребе купопродаје, наслеђивања, закупа, хипотеке и сл. 

Геодетско снимање подземних водова такође је законска обавеза, а истовремено и право и потреба инвеститора јер се тек након уцртавања подземних инсталација у катастру водова може укњижити власништво на изведеним водовима, као и обезбедити надокнада штете у случају да се неопрезним копањем подземни вод оштети.

Подземни водови се снимају приликом њиховог постављања – изградње, дакле пре њиховог затрпавања. На основу геодетског снимања израђује се Елаборат за евидентирање постојећег објекта или водова у катастру непокретности. Без потврде катастра водова, не може се извршити технички пријем, односно издати употребна дозвола за предметни објекат. Само на објектима и водовима који су евидентирани на катастарском плану може се укњижити власништво или друго стварно право. 

Дакле, основни циљ геодетског снимања изграђених објеката и изведених подземних водова јесте укњижба и остваривање стварних права на њима.


Пример - снимање објеката
           


Пример - снимање подземних водова

СНИМАЊЕ ОБЈЕКАТА
СНИМАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА