Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Чему служи геодетски снимак?

Чему служи геодетски снимак?

Геодетско снимање објекта је неопходно када објекaт ниje евидентиран у катастру непокретности, а власник жели да добије употребну дозволу, да укњижи власништво, спроведе поступак озакоњења (легализације) или процедуру доказивања власништва за потребе купопродаје, наслеђивања, закупа, хипотеке и сл. 

Геодетско снимање подземних водова такође је законска обавеза, а истовремено и право и потреба инвеститора јер се тек након уцртавања подземних инсталација у катастру водова може укњижити власништво на изведеним водовима, као и обезбедити надокнада штете у случају да се неопрезним копањем подземни вод оштети.

Подземни водови се снимају приликом њиховог постављања – изградње, дакле пре њиховог затрпавања. На основу геодетског снимања израђује се Елаборат за евидентирање постојећег објекта или водова у катастру непокретности. Без потврде катастра водова, не може се извршити технички пријем, односно издати употребна дозвола за предметни објекат. Само на објектима и водовима који су евидентирани на катастарском плану може се укњижити власништво или друго стварно право. 

Дакле, основни циљ геодетског снимања изграђених објеката и изведених подземних водова јесте укњижба и остваривање стварних права на њима.


Пример - снимање објеката
           


Пример - снимање подземних водова

С обзиром да су постојећи државни катастарски планови у великој мери неажурни, односно неусклађени са стварним стањем на терену, постоји читав низ поступака у којима је потребна израда геодетског снимка, као што су:

  • поступак легализације бесправно изграђених објеката (укључујући и све друге потребе за објекат који је у поступку легализације, као што су: добијање привременог кућног броја зарад пријаве пребивалишта, добијања прикључка на електро-енергетску или гасоводну мрежу, израда техничког извештаја објекта, итд.)
  • поступак техничког пријема објекта за добијање употребне дозволе - геодетски снимак изведеног стања грађевинских радова
  • прецизно дефинисање предмета купопродаје, односно одређивање стварне површине непокретности приликом купопродаје
  • поступак решавања имовинско-правних односа – утврђивање фактичког стања као основа за решавање сувласничких односа или за покретање спора

Геодетски снимак објеката за технички пријем

СНИМАЊЕ ОБЈЕКАТА
СНИМАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h