Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Шта је геодетски снимак?

Геодетско снимање објекта је неопходно када објекaт ниje евидентиран у катастру непокретности, а власник жели да добије употребну дозволу, да укњижи власништво, спроведе поступак озакоњења (легализације) или процедуру доказивања власништва за потребе купопродаје, наслеђивања, закупа, хипотеке и сл. 

Геодетско снимање подземних водова такође је законска обавеза, а истовремено и право и потреба инвеститора јер се тек након уцртавања подземних инсталација у катастру водова може укњижити власништво на изведеним водовима, као и обезбедити надокнада штете у случају да се неопрезним копањем подземни вод оштети.

Подземни водови се снимају приликом њиховог постављања – изградње, дакле пре њиховог затрпавања. На основу геодетског снимања израђује се Елаборат за евидентирање постојећег објекта или водова у катастру непокретности. Без потврде катастра водова, не може се извршити технички пријем, односно издати употребна дозвола за предметни објекат. Само на објектима и водовима који су евидентирани на катастарском плану може се укњижити власништво или друго стварно право. 

Дакле, основни циљ геодетског снимања изграђених објеката и изведених подземних водова јесте укњижба и остваривање стварних права на њима.


Пример - снимање објеката
           


Пример - снимање подземних водова

Геодетски снимак је графички приказ стварног стања на терену, положаја и облика објеката, инфраструктуре, топографије и њихових међусобних односа. Геодетски снимак по правилу садржи и висинску представу терена, која се може приказати котама и изохипсама.

Израда и садржај геодетског снимка дефинисан је Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009). Укратко, геодетски снимак садржи:

  • објекат који је предмет поступка, са координатама најмање две тачке предње фасаде (у државном координатном систему, Гаус-Кригерова пројекција);
  • намену, спратност и бруто развијену грађевинску површину у основи објекта;
  • све остале објекте на парцели, као и положаје објеката на суседним парцелама;
  • постојеће ограде, инфраструкрурне објекте и прикључке;
  • положаје јавних и интерних путева и улица;
  • бандере, стубове надземних водова, шахтове, белеге траса подземних водова;
  • висинску представу терена – апсолутне коте;
  • границе катастарске парцеле по катастру непокретности, број парцеле и бројеве суседних парцела;
  • друге елементе од значаја за поступак који се води.


Пример геодетског снимка

СНИМАЊЕ ОБЈЕКАТА
СНИМАЊЕ ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h