Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Обележавање објеката

Обележавање објеката – исколчавање темеља

 

На основу услова из локацијске дозволе и на основу пројектне документације (основе темеља из главног пројекта) геометар на терену обележава: регулациону линију, грађевинску линију, тачке основе темеља, а по потреби и висинске коте, како би се изградња објекта одвијала на пројектом предвиђеном месту.

Након изградње темеља објекта геометар врши контролу изведених темеља, израђује геодетски снимак темеља и записник (потврду да је темељ постављен на грађевинску линију), који су обавезни део техничке документације на градилишту, као и обавезни документи у каснијем поступку добијања употребне дозволе.

Инженјерска геодезија- пројекат обележавања

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h