Латиница   Ћирилица
ГЕОМЕТАР ПРОЈЕКТ - ПОЧЕТНА СТРАНИЦА  


ГЕОМЕТАР

.

Формирање грађевинских парцела

Формирање грађевинске парцеле је један од неопходних услова за добијање грађевинске дозволе и представља поступак којим се од једне или више катастарских парцела формира грађевинска парцела, обележавањем на терену и провођењем одговарајућег геодетског елабората у катастру. 

Грађевинска парцела се може формирати само у подручју које је планским документима дефинисано као Градско грађевинско земљиште. Такође је неопходно да парцела задовољава плански задате услове у погледу површине, ширине предњег фронта и приступа јавној саобраћајници.

Да би се од једне катастарске парцела фoрмирала грађевинска парцела, неопходно је да катастарска парцела испуњава услове из урбанистичких планова који су важећи за то подручје. Податак о испуњености ових услова наведен је у Информацији о локацији.

Посао геодетске организације је да изради Пројекат геодетског обележавања и Елаборат геодетског обележавања, који се потом проводи у катастру на основу:

  • Потврде пројекта парцелације (уколико се врши деоба парцела - парцелација/препарцелација), или
  • Локацијске дозволе (уколико се не врши деоба парцела – парцелација/препарцелација).

 

Коначно, у случају да се катастарска парцела у катастру води као пољопривредно земљиште (што можете проверити увидом у Лист непокретности – где је наведена пољопривредна култура и катастарска класа), Закон о пољопривредном земљишту предвиђа обавезу промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште. Захтев за промену намене подноси се градском Секретаријату за привреду, који доноси решење којим утврђује и износ накнаде за промену намене. Ова накнада представља један од највећих трошкова у читавом поступку изргадње објекта и износи 20% од тржишне вредности парцеле, при чему тржишну вредност земљишта одређује територијално надлежна пореска управа.

 

Катастар ће формирати грађевинску парцелу тек када су сви услови задовољени.


Пример - формирање грађевинских парцела

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ
Ул. Војвођанска 79,
11271 Сурчин-Београд

(у згради Општине Сурчин,
1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић)

Контакт:
тел/факс: +381 11 8441 333
ГСМ: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Радно време:
понедељак-петак:
од 09:00 - 17:00 h