Latinica   Ćirilica
GEOMETAR PROJEKT - POČETNA STRANICA  


GEOMETAR

.

Legalizacija

U toku je ažuriranje ove stranice u skladu sa novim Zakonom o ozakonjenju objekata ("Sl. glasnik RS", br. 96/2015).

 

 

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA

 

Važeći Zakon o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS 72/09) omogućava legalizaciju objekata izgrađenih, rekonstruisanih ili dograđenih bez građevinske dozvole, do dana 11.09.2009. godine, pod uslovom da je zahtev za legalizaciju podnet pre 11.03.2010. godine.

Zakon predviđa da se bespravno podignuti objekti mogu legalizovati praktično u svim slučajevima kada su izgrađeni na zemljištu za čije korišćenje vlasnik objekta ima bilo kakav valjani pravni osnov, čime se zapravo isključuje mogućnost legalizacije na javnom zemljištu ili na uzurpiranom, tuđem zemljištu.

Novi Zakon o legalizaciji, odnosno „Zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole“ takodje obuhvata objekte izgrađene do 11.09.2009. godine, ali predvidja mogućnost naknadnog podnošenja zahteva za legalizaciju.

Novi Zakon o legalizaciji važi do 31. decembra 2014. godine.

 

 Razlike između dva zakona

 

Stari zakon (tj. važeći Zakon o planiranju i izgradnji) omogućava izdavanje gradjevinske i upotrebne dozvole u postupku legalizacije, te uknjižbu prava svojine na osnovu navedenih dozvola.

Novi Zakon o legalizaciji omogućava upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu bez dobijanja gradjevinske i upotrebne dozvole u postupku legalizacije.

Dakle, oba zakona su na snazi, s tim što je krajnji ishod prvog – uknjižba prava svojine na objektu sa građevinskom i upotrebnom dozvolom dobijenom u postupku legalizacije, dok je krajnji ishod drugog –  uknjižba prava svojine na objektu bez građevinske i upotrebne dozvole.

Državni organi apeluju na podnosioce zahteva za legalizaciju da dovrše započetu proceduru legalizacije i krunišu je građevinskom i upotrebnom dozvolom. Niko ne može da garantuje kakve će biti loše strane uknjižbe prava svojine po novom zakonu, bez građevinske i upotrebne dozvole.

 

 Novi zakon o legalizaciji (iz 2013. god.)

 

Novi zakon o legalizaciji odnosi se na:

 • porodične stambene objekte do 300m2 neto korisne površine,
 • stanove u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 200m2 neto korisne površine,
 • poslovni prostor u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama do 100m2,
 • garaže do 30m2,
 • vikend kuće (kuće za odmor) do 200m2,
 • objekte za obavljanje zanatske delatnosti do 100m2,
 • pomoćne i ekonomske objekte.

 

Još uvek se čeka donošenje podzakonskih akata koji će pojasniti sve procedure novog zakona, ali po svemu sudeći će biti dovoljno da je objekat ucrtan u katastar i pravo svojine će biti uknjiženo na osnovu upisanog prava korišćenja na parceli (zemljištu) na kojoj je izgrađen objekat.

Upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu koji je izgrađen na katastarskoj parceli koja je u susvojini, odnosno sukorišćenju više lica, a na kojoj nije sprovedena parcelacija, izvršiće se uz podnošenje dokaza o suvlasništvu na zemljištu, kao i uz pismenu saglasnost svih suvlasnika, odnosno sukorisnika.

Ako vlasnik objekta nije uknjižen na zemljištu, niti ima bilo kakve dokaze o pravima na zemljištu, pravo svojine na objektu će biti upisano na osnovu najmanje dva dokaza, i to:

1) rešenja nadležnog organa kojim je utvrđen porez na imovinu na pravo svojine na bespravno izgrađenom objektu;

2) izdatog računa za plaćanje naknade za komunalne usluge (voda, kanalizacija, čistoća i sl.);

3) izdatog računa za plaćanje električne energije, gasa i sl;

4) potvrda nadležnog inspekcijskog organa o vremenu izgradnje bespravno izgrađenog objekta;

5) obaveštenja nadležnog organa uprave o mogućnosti legalizacije objekta, u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje postupak legalizacije.

 

 

Legalizacija po Zakonu o planiranju i izgradnji (iz 2009. god.)

 

Za dobijanje gradjevinske i upotrebne dozvole u postupku legalizacije i dalje su potrebna ista dokumenta kao i do sada: Geodetski snimak (geometar), Tehnički izveštaj (arhitekta), fotografije objekta i dokaz o pravu svojine ili zakupa na zemljištu na kojem je izgrađen objekat.

Pored navedenog, neophodno je i da podnosilac zahteva plati naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta u postupcima legalizacije. Vlasnici objekata imaju pravo na značajno umanjenje ove naknade.

Građevinska dozvola će biti izdata za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane ili dograđene bez građevinske dozvole, do 11.09.2009. godine.

Kada dobije građevinsku i/ili upotrebnu dozvolu u postupku legalizacije, investitor je predaje nadležnoj službi za katastar nepokretnosti radi uknjižbe prava svojine. Podrazumeva se da objekat predhodno mora biti ucrtan na katastarskom planu. Ukoliko to nije slučaj, investitor angažuje ovlašćenu geodetsku firmu za ucrtavanje objekta u katastru.

 

 Geodetski snimak objekta za legalizaciju

 

Geodetski snimak objekta, izrađen u odgovarajućoj razmeri i overen od strane ovlašćenog preduzeća za obavljanje poslova premera, treba da sadrži:

 • ucrtan objekat koji je predmet legalizacije;
 • namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta;
 • koordinate najmanje dve tačke prednje fasade objekta (Gauss-Kruger koordinatni sistem);
 • oznaku katastarske parcele na kojoj se objekat nalazi, kao i oznake susednih katastarskih parcela;
 • ostale objekte na katastarskoj parceli i položaje objekata na susednim parcelama;
 • objekte infrastrukture – ulice i prilazne puteve, bandere i stubove nadzemnih vodova, šahtove i druga obeležija trasa podzemnih instalacija, položaje mesta priključaka, kao i druge topografske elemente;
 • apsolutne visinske kote snimljenih objekata.

 

 Tehnički izveštaj za legalizaciju

 

Tehnički izveštaj obavezno sadrži geodetski snimak i tehnički opis objekta:

 • ime, prezime (ili naziv) i adresa investitora, kao i odgovornog arhitekte koji je sačinio tehnički izveštaj, sa podacima o njegovoj licenci;
 • opis lokacije objekta;
 • opis stanja konstrukcije objekta sa zaključkom o kvalitetu izvršenih radova, odnosno ispunjenosti uslova za upotrebu u pogledu stabilnosti i sigurnosti;
 • bruto razvijena građevinska površina objekta, površina objekta u osnovi, neto korisna površina objekta sa tabelarnim prikazom površina za svaki nivo, broj etaža-spratnost objekta, visina objekta, namena objekta, arhitektonhski opis objekta sa strukturom, namenom prostora i specifikacijom posebnih fizičkih delova;
 • opis i stanje instalacija sa načinom priključenja na spoljnu mrežu (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije sa dokazom o postojanju električnog brojila, instalacija grejanja);
 • skica i tabelarni prikaz površina za svaku etažu, po funkcionalnim jedinicama;
 • izjavu o stepenu završenosti i upotrebljivosti objekta.

Kada je predmet legalizacije objekat na kome su izvedeni grubi građevinski radovi sa formiranim konstruktivnim sklopom, odnosno kada objekat poseduje noseće elemente: temelj, zidove, аrmirano betonske ili čelične stubove sa gredama, odnosno armirano betonsku tavanicu, a na kome nije postavljena spoljna stolarija, koji nije ukrovljen, nisu izvedeni razvodi unutrašnjih instalacija, ni završni građevinsko-zanatski radovi (fasaderski, podopolagački, stolarski i sl.), tehnički izveštaj sadrži i popis potrebnih radova za završetak objekta, odnosno popis potrebnih mera tehničke zaštite.

GEOMETAR-PROJEKT
Ul. Vojvođanska 79,
11271 Surčin-Beograd

u zgradi Opštine Surčin,
1. sprat, ulaz iz Ul. Braće Puhalović

Kontakt:
tel./faks: +381 11 8441 333
GSM: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Radno vreme:
ponedeljak-petak:
od 09:00 - 17:00 h