ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА

Формирање грађевинске парцеле је један од неопходних услова за добијање грађевинске дозволе и представља поступак којим се од једне или више катастарских парцела формира грађевинска парцела, обележавањем на терену и провођењем одговарајућег геодетског елабората у катастру.

Грађевинска парцела се може формирати само у подручју које је планским документима дефинисано као Градско грађевинско земљиште. Такође је неопходно да парцела задовољава плански задате услове у погледу површине, ширине предњег фронта и приступа јавној саобраћајници.

Да би се од једне катастарске парцела фoрмирала грађевинска парцела, неопходно је да катастарска парцела испуњава услове из урбанистичких планова који су важећи за то подручје. Податак о испуњености ових услова наведен је у Информацији о локацији.

Посао геодетске организације је да изради Пројекат геодетског обележавања и Елаборат геодетског обележавања, који се потом проводи у катастру на основу:

  • Потврде пројекта парцелације (уколико се врши деоба парцела - парцелација/препарцелација), или
  • Локацијске дозволе (уколико се не врши деоба парцела – парцелација/препарцелација).

Коначно, у случају да се катастарска парцела у катастру води као пољопривредно земљиште (што можете проверити увидом у Лист непокретности – где је наведена пољопривредна култура и катастарска класа), Закон о пољопривредном земљишту предвиђа обавезу промене намене пољопривредног у грађевинско земљиште. Захтев за промену намене подноси се градском Секретаријату за привреду, који доноси решење којим утврђује и износ накнаде за промену намене. Ова накнада представља један од највећих трошкова у читавом поступку изргадње објекта и износи 20% од тржишне вредности парцеле, при чему тржишну вредност земљишта одређује територијално надлежна пореска управа.

Катастар ће формирати грађевинску парцелу тек када су сви услови задовољени.

pdficon
Пример - формирање грађевинских парцела

Primer 1