ИЗРАДА ПРОЈЕКТА ГЕОДЕТСКОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Законом је предвиђена обавеза израде Пројекта геодетског обележавања пре формирања грађевинске парцеле, као и пре израде Пројекта парцелације. Пројекат геодетског обележавања чини саставни део Пројекта парцелације, односно елабората обележавања грађевинске парцеле.

primer