ПРОТОКОЛ РЕГУЛАЦИЈЕ

Протокол регулације је обавезан документ који се уврштава у Главни пројекат изградње објекта. Израђује га геодетска организација на основу елемената дефинисаних локацијском дозволом, односно на основу података из Плана детаљне регулације (уколико је он постоји за подручје на којем је предвиђена изградња конкретног објекта) или на основу другог важећег планског акта.

Протокол регулације садржи графички и текстуални део, којима су прецизно описане: обележена грађевинска парцела, регулациона линија, грађевинске линије, као и сва задата одстојања која су одређена Локацијском дозволом.

pdficon
Протокол регулације

Primer 1