ИНЖЕЊЕРСКА ГЕОДЕЗИЈА

Под појмом инжењерска геодезија подразумевају се сва геодетска мерења која се врше током пројектовања и изградње објеката (велике зграде, путеви, пруге, подземни и надземни водови, хидротехнички објекти итд.), као и мерења којима се прате помаци и деформације током изградње и експлоатације објеката.

Primer 1