ОМЕЂАВАЊЕ

Обнова граница катастарске парцеле (омеђавање) је поступак обнављања међних тачака парцеле, на основу података важећег премера, дакле премера који је званично валидан у евиденцији Републичког геодетског завода (у катастру).

Најпре је неопходно пријавити обнову границе парцеле надлежној Служби за катастар непокретности, како би се од ње могли преузети званични подаци о одређеној катастарској парцели. Када катастар изда тражене податке, врши се провера истих јер се неретко дешава да координате међних тачака парцела, које се у катастру воде, нису срачунате на исправан начин. Обнови граница парцеле на терену треба приступити тек након извршене провере. Обнова граница парцеле подразумева да се некада снимљено стање поново успостави на терену, а то се може извести само са исте мреже геодетских тачака са које је и важећи премер обављен. Након откривања геодетских тачака у непосредној близини парцеле која се омеђава, приступа се исколчавању међних тачака парцеле.

Међне тачке се на терену обележавају белегама које, у зависности од терена, као и у зависности од жеље и потребе власника парцеле, могу бити армирано-бетонске белеге (прописаних димензија: 10x10x50 см), гвозденим шипкама (по жељи странке), дрвени кочићима, болцнама у асфалту или бетону или црвеном фарбом на постојећем објекту или огради.

Граница парцеле представља замишљену линију између две тачке са познатим координатама. С обзиром на чињеницу да је та линија заједничка за парцеле које разграничава, на терену је неопходно присуство свих власника/корисника суседних катастарских парцела. У најбољем интересу власника парцеле чије се границе обнављају је да комшије присуствују омеђавању, како би у присуству геометра могли изнети све евентуалне примедбе на извршене радове. Примедбе се уводе у записник о теренском увиђају, а записник се предаје надлежној Служби за катастар непокретности, тако да се евентуалне несугласице могу решити у управном поступку (а не у судском, који је много спорији, скупљи и непријатнији по учеснике у евентуалном спору).

У случају да се неко од власника суседних парцела противи обнови граница, омеђавање се не може извршити у управном поступку. У том случају, једини начин који преостаје је поступак судског уређења међа. Другим речима, ако се комшије не могу мирним путем договорити у вези међе, следи ванпарнични судски поступак у којем ће међа бити утврђена на основу вештачења геометра којег суд одреди.

Циљ обнове граница катастарске парцеле је утврђивање власништва на терену, а предузима се у случајевима када дође до спора између власника/корисника суседних парцела, када се врши купопродаја или давање у закуп парцеле, када је потребно утврдити начин коришћења парцела (на основу сувласничких удела) или, једноставно, када носилац неког стварног права на парцели жели поуздано да зна где су границе парцеле. Нарочито је важно извршити обнову граница парцела пре изградње ограде, јер евентуална грешка у позиционирању ограде може да буде изузетно скупа, и то не само у новчаном смислу.

pdficon
Пример - омеђавање

Primer 1