ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПАРЦЕЛА

Идентификација парцелa на терену, катастарском плану и на авиоснимку

Идентификацији парцеле се приступа у случајевима када клијент не зна где се одређена парцела налази, а није заинтересован за обнову граница парцеле, већ жели само оквирне информације које би му помогле у доношењу прелиминарних одлука у вези са жељеном парцелом.

Дакле, уколико имате број катастарске парцеле, а не знате где је она на терену, или обрнуто – уколико поседујете некретнину, а не знате њен катастарски број, чињенично стање се може утврдити у поступку идентификације непокретности.

Такође, када је потребно прикупити информације у циљу доказивања одређених права на земљишту или у циљу сагледавања перспективности покретања судског поступка, драгоцен може бити податак о идентификацији парцела старог и новог премера (грунтовног и катастарског стања) на подручијима на којима се не подударају облик и положај парцела по катастарским и земљишно-књижним (грунтовним) плановима.

У складу са конкретним захтевима, може се извршити жељена идентификација на терену (довођењем на локацију), на катастарском плану и преклопом са авионским снимцима (фотографије из ваздуха). На основу прикупљених података, може се израдити Елаборат идентификације, који садржи све потребне картографске информације, преклопе планова, упоредне прегледе парцела, повезаност локације са саобраћајном инфраструктуром, удаљеност од објеката и саобраћајница, најосновније информације о постојећим планским и урбанистичким актима на конкретном подручју (могућности грађења или препарцелације) и томе слично.

pdficon
Идентификација парцела

primer

primer