ISKOLČAVANJE TEMELJA I KONTROLA TEMELJA

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije (osnove temelja iz glavnog projekta) geometar na terenu obeležava: regulacionu liniju, građevinsku liniju, tačke osnove temelja, a po potrebi i visinske kote, kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu.

Pre obeležavanja temelja, preporučljivo je obaviti kratak dogovor sa majstorom koji gradi temelje, kako bi se precizno definisali konkretni detalji iz projektovane osnove temelja, kao i način obezbeđenja tačaka koje se obeležavaju.

Nakon izgradnje temelja objekta geometar vrši kontrolu izvedenih temelja, izrađuje geodetski snimak temelja i zapisnik, koji su obavezni deo tehničke dokumentacije na gradilištu, kao i obavezni dokumenti u kasnijem postupku dobijanja upotrebne dozvole, jer kontrola temelja predstavlja potvrdu da je temelj postavljen na građevinsku liniju.

Izbegavanje iskolčavnja objekta i nepoznavanje tačnih granica parcela po podacima katastra, može rezultirati time da objekt završi na pogrešnom mestu na parceli ili čak da delom pređe na susednu parcelu. Obakav ishod predstavlja pravu katastrofu jer može izazvati veoma dugotrajne, mučne i skupe sudske sporove ili ponavljanje skupih procedura, u slučaju kada je grešku moguće nekako ispraviti.

pdficon
Iskolčavanje temelja

pdficon
Skica kontrole temelja