NIVELACIJA TERENA

NIVELACIJA TERENA (OBELEŽAVANJE PROFILA, OSOVINA I VISINSKIH KOTA)

Nivelacija terena i linijskih objekata (saobraćajnica, kanala, platformi itd.) određuje se proračunom padova i poprečnih i podužnih profila u željenom pojasu. U saradnji sa izvođačem građevinskih radova, definišu se elementi (tačke) koje je neophodno visinski obeležiti na terenu.