POSTAVLJANJE REPERA I PRAĆENJE SLEGANJA OBJEKTA

Tokom vremena je potrebno periodično proveravati sleganje objekta (naročito ako su u pitanju veliki stambeni, poslovni ili stambeno-poslovni objekti), tako što se uvek iznova meri visinska kota na određenim mestima na objektu (na kojima se ugrađuju reperi za merenje).

Upoređenjem rezultata merenja računaju se pomaci i deformacije koje nastaju tokom izgradnje i eksploatacije objekata.