RAČUNANJE KUBATURA ISKOPA I NASIPA

Čest problem na koji investitori nailaze je nemogućnost kontrole količina iskopa odveženog sa gradilišta ili materijala korišćenog za nasipanje.

Ukoliko se izvrše geodetska snimanja terena u dva navrata - pre i posle iskopavanja ili nasipanja, moguće je izračunati razliku u kubaturi i time sprečiti greške i zloupotrebe u pogledu spornih količina.

pdficon
Racunanje kubatura

Primer 1