DEOBA PARCELA

DEOBA PARCELA (PARCELACIJA I PREPARCELACIJA)

Parcelacija predtavlja deobu katastarske parcele na dva ili više delova, tj. novih katastarskih parcela, zavisno od zahteva naručioca i od važećih urbanističkiih uslova, čime se obrajzuju građevinske parcele.

Parcelisati se može i poljoprivredno zemljište, ali samo na način da površine novoformiranih poljoprivrednih parcela ne budu manje od 50 ari, odnosno 1 hektara, u zavisnosti od toga da li se nalaze u području u kojem je izvršena komasacija zemljišta.

Preparcelacija je postupak izmene granica više katastarskih parcela tako da se obrazuju katastarske parcele drugačijeg oblika od postojećeg.

Za parcelaciju i preparcelaciju zemljišta u zoni građevinskog zemljišta neophodno je, od nadležnog sekretarijata za urbanizam, pribaviti Informaciju o lokaciji, kojom su definisani urbanistički uslovi koji se tiču obrazovanja građevinskih parcela i izgradnje na određenom zemljištu.

U slučaju da je Informacijom o lokaciji dato pozitivno mišljenje, pristupa se izradi projekta parcelacije. Projekat parcelacije izrađuje arhitekta sa odgovarajućom licencom za poslove iz domena urbanizma. Osnovu za urbanističko projektovanje čini katastarsko-topografski plan, overen od strane nadležne Službe za katastar nepokretnosti, a koji izrađuje ovlašćena geodetska organizacija. U sklopu projekta parcelacije mora se izraditi i Projekat geodetskog obeležavanja, što je takođe posao ovlašćene geodetske organizacije.

Nakon što nadležni Sekretarijat za urbanizam izda potvrdu projekta parcelacije, parcelacija se može sprovesti u katastru, tako što će ovlašćena geodetska organizacija obeležiti građevinske parcele, izraditi odgovarajući elaborat i predati ga na provođenje promena nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, koja na katastarskim planovima i u katastarskom operatu vrši deobu parcela i dodeljivanje novih brojeva parcela, na kojima se potom vlasnici mogu uknjižiti 1/1.

Kada se formira građevinska parcela i uknjiži pravo vlasništva na njoj, tek tada se može pristupiti izradi idejnog i glavnog projekta za izgradnju objekata i konačno dobiti Građevinska dozvola.

U pogledu deobe parcela, odnosno parcelacije i preparcelacije, važno je naglasiti da se radi o veoma složenom postupku koji ne zavisi samo od želje i planova vlasnika, odnosno suvlasnika, već da je svuda u svetu neophodno da državni organ koji nadležan za urbanističke poslove izda pozitivno mišljenje u skladu sa postojećim planskim dokumentima. Tek nakon dobijanja pozitivnog mišljenja pristupa se stručnoj obradi (urbanističkoj i geodetskoj), kao i pribavljanju uslova i saglasnosti javnih komunalnih struktura, a tek na kraju se pristupa obeležavanju parcela na terenu, njihovom provođenju u katastru i uknjižbi prava svojine na novoformiranim parcelama. Čitava procedura traje približno 3-4 meseca, a može biti i duža, u slučaju komplikovanih svojinsko-pravnih odnosa ili potrebe predhodnog ispravljanja grešaka ili neažurnosti u katastru.

primer

primer