IZRADA ELABORATA ZA OZAKONJENJE OBJEKATA

Stranica u pripremi...

ЗАКОН О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА ("Сл. гласник РС", бр. 96/2015)

Novi zakon o ozakonjenju bespravno izgrađenih objekata predvideo je obavezu izrade geodetskog elaborata...