ŠTA JE GEODETSKI SNIMAK?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa. Geodetski snimak po pravilu sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama. Izrada i sadržaj geodetskog snimka definisan je Zakonom o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS br. 72/2009). Ukratko, geodetski snimak sadrži:

  • objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija);
  • namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta;
  • sve ostale objekte na parceli, kao i položaje objekata na susednim parcelama;
  • postojeće ograde, infrastrukrurne objekte i priključke;
  • položaje javnih i internih puteva i ulica;
  • bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova;
  • visinsku predstavu terena – apsolutne kote;
  • granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela;
  • druge elemente od značaja za postupak koji se vodi.

pdficon
Primer geodetskog snimka

primer3