FORMIRANJE GRAĐEVINSKIH PARCELA

Formiranje građevinske parcele je jedan od neophodnih uslova za dobijanje građevinske dozvole i predstavlja postupak kojim se od jedne ili više katastarskih parcela formira građevinska parcela, obeležavanjem na terenu i provođenjem odgovarajućeg geodetskog elaborata u katastru.

Građevinska parcela se može formirati samo u području koje je planskim dokumentima definisano kao Gradsko građevinsko zemljište. Takođe je neophodno da parcela zadovoljava planski zadate uslove u pogledu površine, širine prednjeg fronta i pristupa javnoj saobraćajnici.

Da bi se od jedne katastarske parcela formirala građevinska parcela, neophodno je da katastarska parcela ispunjava uslove iz urbanističkih planova koji su važeći za to područje. Podatak o ispunjenosti ovih uslova naveden je u Informaciji o lokaciji.

Posao geodetske organizacije je da izradi Projekat geodetskog obeležavanja i Elaborat geodetskog obeležavanja, koji se potom provodi u katastru na osnovu:

  • Potvrde projekta parcelacije (ukoliko se vrši deoba parcela - parcelacija/preparcelacija), ili
  • Lokacijske dozvole (ukoliko se ne vrši deoba parcela – parcelacija/preparcelacija).

Konačno, u slučaju da se katastarska parcela u katastru vodi kao poljoprivredno zemljište (što možete proveriti uvidom u List nepokretnosti – gde je navedena poljoprivredna kultura i katastarska klasa), Zakon o poljoprivrednom zemljištu predviđa obavezu promene namene poljoprivrednog u građevinsko zemljište. Zahtev za promenu namene podnosi se gradskom Sekretarijatu za privredu, koji donosi rešenje kojim utvrđuje i iznos naknade za promenu namene. Ova naknada predstavlja jedan od najvećih troškova u čitavom postupku izrgadnje objekta i iznosi 20% od tržišne vrednosti parcele, pri čemu tržišnu vrednost zemljišta određuje teritorijalno nadležna poreska uprava.

Katastar će formirati građevinsku parcelu tek kada su svi uslovi zadovoljeni.

pdficon
Primer - formiranje građevinskih parcela

Primer 1