OBELEŽAVANJE OBJEKATA

OBELEŽAVANJE OBJEKATA - ISKOLČAVANJE TEMELJA

Na osnovu uslova iz lokacijske dozvole i na osnovu projektne dokumentacije (osnove temelja iz glavnog projekta) geometar na terenu obeležava: regulacionu liniju, građevinsku liniju, tačke osnove temelja, a po potrebi i visinske kote, kako bi se izgradnja objekta odvijala na projektom predviđenom mestu.

Nakon izgradnje temelja objekta geometar vrši kontrolu izvedenih temelja, izrađuje skicu i zapisnik (potvrdu da je temelj postavljen na građevinsku liniju), koji su obavezni deo tehničke dokumentacije na gradilištu, kao i obavezni dokumenti u kasnijem postupku dobijanja upotrebne dozvole.

pdficon
Inzenjerska geodezija - projekat obelezavanja