ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА

Обележавање објеката – исколчавање темеља

На основу услова из локацијске дозволе и на основу пројектне документације (основе темеља из главног пројекта) геометар на терену обележава: регулациону линију, грађевинску линију, тачке основе темеља, а по потреби и висинске коте, како би се изградња објекта одвијала на пројектом предвиђеном месту.

Након изградње темеља објекта геометар врши контролу изведених темеља, израђује геодетски снимак темеља и записник (потврду да је темељ постављен на грађевинску линију), који су обавезни део техничке документације на градилишту, као и обавезни документи у каснијем поступку добијања употребне дозволе.

pdficon
Инженјерска геодезија- пројекат обележавања