ИНТЕРНА ДЕОБА

Интерна деоба – уређење начина коришћења (када не постоји могућност деобе парцела)

У случајевима када прописи не дозвољавају деобу катастарске парцеле, а право на њој поседује више корисника, осносно сувласника, јавља се потреба да се сувласнички делови јасно дефинишу, како на терену, тако и кроз папире.

Наиме, оно што већина сувласника у оваквим случајевима не зна, јесте чињеница да укњижба на идеалном делу непокретности не преставља укњижбу власништва на реалном делу парцеле. Другим речима, када стекнете право на делу парцеле, то значи да сте стекли право на одређеном проценту целе парцеле. Овај идеални део парцеле се у власничком листу не изражава процентима, већ разломком, што често наводи сувласнике парцеле на погрешан закључак да је свако од њих заправо власник реалног дела парцеле на терену. Закон, међутим, не третира ову проблематику на тај начин, већ парцелу сматра недељивом, а све сувласнике на њој сматра сувласницима на сваком педљу парцеле.

Дакле, код сусвојине (сувласништва) није подељена парцела већ је подељено право између два или више лица. Сувласници непокретности имају право да ту непокретност заједно користе и њоме заједнички управљају.

Уколико међу сувласницима не постоји жеља да изврше деобу парцеле, или уколико деобу не дозвољавају прописи, тада се обично прибегава закључивању и овери уговора или споразума о начину коришћења парцеле, чиме се идеални делови у потпуности дефинишу на терену као реални.

Основни недостатак оваковог начина регулисања сувласничких односа представља чињеница да ће пред законом и даље сви сувласници остати само сувласници на идеалним деловима парцеле, што значи да ће бити ограничени у неким правима на земљишту. На пример, уколико на парцели постоји легалан објекат, неће бити могуће добити грађевинску дозволу за изградњу другог објекта. Такође, за било какав поступак, биће потребна сагласност осталих сувласника, а у случају продаје сувласничког удела, право прече куповине имају други сувласници.

Изради скице начина коришћења се такође прибегава за потребе укњижбе права на идеалном делу непокретности, за потребе покретање спора у сврху решавања власничких односа, а нарочито за потребе одређивања стварне површине приликом купопродаје дела парцеле – тада се скица начина коришћења придодаје купопродајном уговору и чини његов саставни део.

На овај начин се недељива катастарска парцела дели интерно, међусобним договором сувласника. Другим речима, иако ће за сав спољни свет и за све државне органе парцела остати једна и неподељена, међу сувласницима ће заувек остати прецизан и судски оверен споразум о томе на који начин се парцела користи, односно који физички део парцеле на терену неометано користи сваки сувласник засебно.

Primer 1