ИСКОЛЧАВАЊЕ ТЕМЕЉА И КОНТРОЛА ТЕМЕЉА

На основу услова из локацијске дозволе и на основу пројектне документације (основе темеља из главног пројекта) геометар на терену обележава: регулациону линију, грађевинску линију, тачке основе темеља, а по потреби и висинске коте, како би се изградња објекта одвијала на пројектом предвиђеном месту.

Пре обележавања темеља, препоручљиво је обавити кратак договор са мајстором који гради темеље, како би се прецизно дефинисали конкретни детаљи из пројектоване основе темеља, као и начин обезбеђења тачака које се обележавају.

Након изградње темеља објекта геометар врши контролу изведених темеља, израђује скицу и записник, који су обавезни део техничке документације на градилишту, као и обавезни документи у каснијем поступку добијања употребне дозволе, јер контрола темеља представља потврду да је темељ постављен на грађевинску линију.

Избегавање исколчавња објекта и непознавање тачних граница парцела по подацима катастра, може резултирати тиме да објект заврши на погрешном месту на парцели или чак да делом пређе на суседну парцелу. Обакав исход представља праву катастрофу јер може изазвати веома дуготрајне, мучне и скупе судске спорове или понављање скупих процедура, у случају када је грешку могуће некако исправити.

pdficon
Iskolčavanje temelja

pdficon
Skica kontrole temelja