ИЗРАДА ГЕОДЕТСКИХ ПЛАНОВА

Пре почетка пројектовања објекта или израде пројекта препарцелације, обавезна је израда катастарско-топографског плана на којем ће се одвијати пројектантски захвати. Тиме је избегнуто пројектовање на "нетачним" (неажурним и недовољно детаљним) катастарским плановима, као и каснији проблеми при исходовању употребне дозволе односно потврде пројекта парцелације.

pdficon
Топографски план

ГЕОМЕТАР КУЧ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 08:00 - 16:00 h