СИТУАЦИОНИ И ТОПОГРАФСКИ ПЛАН

Ситуациони и топографски план такође представљају графички приказ терена и објеката са висинском представом или без ње, само што за разлику од катастарско-топографског плана, не садржи обавезно и приказ граница катастарских парцела и не оверава се од стране Републичког геодетског завода.

Primer 1 Primer 1