НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА

Нивелација терена (обележавање профила, осовина и висинских кота)

Нивелација терена и линијских објеката (саобраћајница, канала, платформи итд.) одређује се прорачуном падова и попречних и подужних профила у жељеном појасу. У сарадњи са извођачем грађевинских радова, дефинишу се елементи (тачке) које је неопходно висински обележити на терену.