ДЕОБА ПАРЦЕЛА

Деоба парцела (парцелација и препарцелација)

Парцелација предтавља деобу катастарске парцеле на два или више делова, тј. нових катастарских парцела, зависно од захтева наручиоца и од важећих урбанистичкиих услова, чиме се обрајзују грађевинске парцеле.

Парцелисати се може и пољопривредно земљиште, али само на начин да површине новоформираних пољопривредних парцела не буду мање од 50 ари, односно 1 хектара, у зависности од тога да ли се налазе у подручју у којем је извршена комасација земљишта.

Препарцелација је поступак измене граница више катастарских парцела тако да се образују катастарске парцеле другачијег облика од постојећег.

За парцелацију и препарцелацију земљишта у зони грађевинског земљишта неопходно је, од надлежног секретаријата за урбанизам, прибавити Информацију о локацији, којом су дефинисани урбанистички услови који се тичу образовања грађевинских парцела и изградње на одређеном земљишту.

У случају да је Информацијом о локацији дато позитивно мишљење, приступа се изради пројекта парцелације. Пројекат парцелације израђује архитекта са одговарајућом лиценцом за послове из домена урбанизма. Основу за урбанистичко пројектовање чини катастарско-топографски план, оверен од стране надлежне Службе за катастар непокретности, а који израђује овлашћена геодетска организација. У склопу пројекта парцелације мора се израдити и Пројекат геодетског обележавања, што је такође посао овлашћене геодетске организације.

Након што надлежни Секретаријат за урбанизам изда потврду пројекта парцелације, парцелација се може спровести у катастру, тако што ће овлашћена геодетска организација обележити грађевинске парцеле, израдити одговарајући елаборат и предати га на провођење промена надлежној Служби за катастар непокретности, која на катастарским плановима и у катастарском операту врши деобу парцела и додељивање нових бројева парцела, на којима се потом власници могу укњижити 1/1.

Када се формира грађевинска парцела и укњижи право власништва на њој, тек тада се може приступити изради идејног и главног пројекта за изградњу објеката и коначно добити Грађевинска дозвола.

У погледу деобе парцела, односно парцелације и препарцелације, важно је нагласити да се ради о веома сложеном поступку који не зависи само од жеље и планова власника, односно сувласника, већ да је свуда у свету неопходно да државни орган који надлежан за урбанистичке послове изда позитивно мишљење у складу са постојећим планским документима. Тек након добијања позитивног мишљења приступа се стручној обради (урбанистичкој и геодетској), као и прибављању услова и сагласности јавних комуналних структура, а тек на крају се приступа обележавању парцела на терену, њиховом провођењу у катастру и укњижби права својине на новоформираним парцелама. Читава процедура траје приближно 3-4 месеца, а може бити и дужа, у случају компликованих својинско-правних односа или потребе предходног исправљања грешака или неажурности у катастру.

primer

primer