ПРОЦЕДУРА ПАРЦЕЛАЦИЈЕ (ПРЕПАРЦЕЛАЦИЈЕ) ПАРЦЕЛА

За добијање грађевинске дозволе, прописи налажу да земљиште на ком се гради мора да буде грађевинска парцела, на којој је укњижено власништво инвеститора (власништво “1/1”).

Ово су важње напомене јер се веома често дешава да је инвеститор купио само део катастарске парцеле (4, 5, 6 или више ари), која је у катастру у целини евидентирана као пољопривредна култура. Није редак случај да је у продужетку исте катастарске парцеле већ изграђен један или више објеката (са или без грађевинске дозволе). У таквим случајевима је најпре неопходно извршити парцелацију/препарцелацију земљишта.

Из наведеног се јасно може закључити колико је важно да се, пре куповине земљишта, добро распитате о њему, односно да од геометра, архитекте/урбанисте, катастра и општине прикупите што више података о могућностима и ограничењима парцеле.

Да бисте од једне или више катастарских парцела формирали нове парцеле, које испуњавају услов да буду грађевинске, неопходно је да приступите изради пројекта парцелације или препарцелације.

Прво што треба да знате је разлика између појмова парцелације и препарцелације:

 • Пројектом парцелације једна катастарска парцела дели се на више парцела.
 • Пројектом препарцелације се мењају границе две или више катастарских парцела, тако да се формира једна или више нових парцела, другачијег облика, димензија и површине.

Пројекат раде у сарадњи урбаниста (архитекта) и геометар, који су регистровани и лиценцирани за ту врсту посла.


Процедура подразумева следеће кораке:

1.) У катастру извадити копију плана за Вашу катастарску парцелу, или више парцела, које ће се обрадити пројектом.

На копији катастарског плана приказан је облик парцеле са уцтаним објектима, уколико их има.

(Цена копије плана - око 1.000 дин. Добија се за пар дана од подношења захтева.)

2.) У Општини се узима образац Захтев за издавање Информације о локацији, и у њему наводите шта желите да радите - парцелацију или препарцелацију парцеле-а.

Попуњен образац заједно са фотокопијом Копије плана предаје се Општини.

(Цена такси - око 4.000 дин.)

Општина Вам издаје Информацију о локацији, у којој пише да ли пројекат може да се ради и на основу ког планског документа.

Информација о локацији добија се за пар дана, по закону највише за осам дана.

Уколико је Информација о локацији позитивна, приступа се прикупљању остале документације и то:

3.) У катастру извадити Лист непокретности за Вашу катастарску парцелу или више парцела које су предмет пројекта. У листу непокретности наведени су сви корисници или власници предметних парцела и објеката. (Цена листа непокретности - око 1.000 дин. Добија се одмах за пар дана од подношења захтева).

Након добијања позитивне информације о локацији, потребно је да се обратите архитекти и, у сарадњи са њим, сагледате могућности и ограничења везана за Ваш предлог парцелације.

Уколико на парцели има више сувласника, сви морају да дају сагласност на предлог пројекта парцелације и да планирано решење из Пројекта парцелације (који ће бити потврђен од стране Секретаријата за урбанизам и грађевинске послове града Београда) може да се преда Републичком геодетском заводу ради провођења промена у катастру.

Текст и скицу предлога парцелације за давање сагласности урадиће Вам архитекта.


Након тога се приступа изради пројекта парцелације, и то следећом процедуром:

 1. Израда катастарско топографског плана
 2. Прибављање копије плана подземних водова
 3. Израда пројекта геодетског обележавања
 4. Израда пројеката парцелације
 5. Предаја пројекта Секретаријату за урбанизам града Београда
 6. Добијање потврде из Секретаријара за урбанизам да пројекат нема примедби
 7. Израда геодетског елабората за спровођење у катастру
 8. Предаја инвеститору два примерка пројекта са потврдом
 9. Предаја једног примерка пројекта и геодетског елабората са плаћеним таксама катастру непокретности, ради спровођења и формирања нових парцела, са додељивањем нових бројева парцела.

Процедура израде пројекта парцелације траје 2-4 месеца, а може да буде и дужа, у случају компликованих својинско-правних односа или потребе претходног исправљања грешака или неажурности у катастру.

Напомене:

 • Када пројекат буде предат катастру, инвеститор ће добити број под којим је предмет заведен. Да би убрзао време спровођења и пожељно је да се инвеститор у катастру интересује за свој предмет.

 • Решење катастра да је спроведена парцелација, инвеститор ће добити на кућну адресу.

 • Након истека 15 дана од дана добијања решења, инвеститор може наручити нову копију плана и лист непокретности на којима ће бити уцртане нове парцеле и то је доказ да је спроведена парцелација.

 • Пројектом парцелације не утиче се на власничке односе, они ће остати исти и након формирања нових парцела, с тим што ће ти односи бити равномерно распоређени на нове парцеле, са истим сувласничким уделима као пре парцелације.

 • Ако на новоформираним парцелама има више сувласника, потребно је да инвеститор ангажује адвоката који ће направити уговор о деоби, на основу којег ће се сви сувласници укњижити као власници 1/1, свако на својој новоформираној парцели.

 • Пројектом парцелације (препарцелације) се не врши пренамена земљишта из пољопривредног у грађевинско земљиште.

 • Пре предаје катастру потврђеног пројекта парцелације (препарцелације), инвеститор мора имати решене имовинско правне односе, који су услов да ова парцелација (препарцелација) може бити спроведена у катастру (нпр. оставинска решења, купородајни уговори, укњижбе и слично – све мора бити предходно решено и спроведено).

 • Пројектом парцелације није обухваћено ангажовање геометра ради обележавања нових парцела на терену. Геометар на терену исколчава новоформиране парцеле тек након што их катастар спроведе. Изузетно, на изричит захтев инвеститора, геометар ће исколчити ново стање на терену и пре формалног окончања административних поступака.

 • Ако се препарцелација спроводи на више парцела, у катастру се неће брисати старе границе парцела, већ ће се додавати само нове из пројекта, тако да једна нова обележена грађевинска парцела може да се састоји из више катастарских парцела.

Срећно !

ГЕОМЕТАР-ПРОЈЕКТ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 09:00 - 17:00 h