УСЛУГЕ


ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Геодетско снимање објеката и подземних водова

 • Геодетски снимак (за потребе легализације или техничког пријема објеката у поступку добијања употребне дозволе)
 • Израда елабората геодетских радова (у поступку озакоњења објекта)
 • Уцртавање и укњижба објеката у катастру
 • Снимање подземних водова, уцртавање и укњижба у катастру водова

Омеђавање

 • Обнова граница парцела
 • Деоба парцела (парцелација и препарцелација)
 • Интерна деоба – уређење начина коришћења (када не постоји могућност деобе парцела)
 • Идентификација парцелa на терену, катастарском плану и авиоснимку

Формирање грађевинских парцела

 • Обележавање грађевинске парцеле, грађевинске линије и регулационе линије
 • Обележавање објеката – исколчавање темеља на основу главног пројекта
 • Снимање темеља објекта (контрола темеља - потврда да је темељ постављен на грађевинску линију, што је обавезан документ на градилишту и у поступку издавања употребне дозволе)
 • Израда протокола регулације
 • Израда елабората за провођење грађевинске парцеле у катастру
 • Израда пројекта геодетског обележавања (за пројекат парцелације)

Израда геодетских планова / подлога за потребе пројектовања изградње и парцелације

 • Израда катастарско-топографских планова за потребе пројектовања изградње и парцелације
 • Израда ситуационих планова за различите потребе

Инжењерска геодезија

 • Трасирање (исколчавање траса) саобраћајница и водова
 • Рачунање кубатура ископа и насипа
 • Обележавање објеката – исколчавање темеља
 • Нивелација терена (обележавање профила, осовина и висинских кота)
 • Постављање репера и праћење слегања објеката

Истражитељске, саветодавне и консултантске услуге

 • везане за уређење међâ, изградњу објеката, легализацију бесправне градње, катастар непокретности, идентификацију катастарских парцела, утврђивање власништва на парцелама, утврђивање генезе промена стања и власништва на парцелама, провера да ли је изградња дозвољена итд.
ГЕОМЕТАР КУЧ

Ул. Војвођанска 79,

11271 Сурчин-Београд

у згради Општине Сурчин, 1. спрат, улаз из Ул. Браће Пухаловић

Контакт:

Тел/Факс: +381 11 8441 333

Мобилни: +381 63 7717 407

office@geometarprojekt.co.rs

Радно време:

понедељак-петак:

од 08:00 - 16:00 h