ЧЕМУ СЛУЖИ ГЕОДЕТСКИ СНИМАК?

С обзиром да су постојећи државни катастарски планови у великој мери неажурни, односно неусклађени са стварним стањем на терену, постоји читав низ поступака у којима је потребна израда геодетског снимка, као што су:

  • поступак легализације бесправно изграђених објеката (укључујући и све друге потребе за објекат који је у поступку легализације, као што су: добијање привременог кућног броја зарад пријаве пребивалишта, добијања прикључка на електро-енергетску или гасоводну мрежу, израда техничког извештаја објекта, итд.)
  • поступак техничког пријема објекта за добијање употребне дозволе - геодетски снимак изведеног стања грађевинских радова
  • прецизно дефинисање предмета купопродаје, односно одређивање стварне површине непокретности приликом купопродаје
  • поступак решавања имовинско-правних односа – утврђивање фактичког стања као основа за решавање сувласничких односа или за покретање спора

pdficon
Геодетски снимак објеката за технички пријем