ШТА ЈЕ ГЕОДЕТСКИ СНИМАК?

Геодетски снимак је графички приказ стварног стања на терену, положаја и облика објеката, инфраструктуре, топографије и њихових међусобних односа. Геодетски снимак по правилу садржи и висинску представу терена, која се може приказати котама и изохипсама.

Израда и садржај геодетског снимка дефинисан је Законом о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/2009). Укратко, геодетски снимак садржи:

  • објекат који је предмет поступка, са координатама најмање две тачке предње фасаде (у државном координатном систему, Гаус-Кригерова пројекција);
  • намену, спратност и бруто развијену грађевинску површину у основи објекта;
  • све остале објекте на парцели, као и положаје објеката на суседним парцелама;
  • постојеће ограде, инфраструкрурне објекте и прикључке;
  • положаје јавних и интерних путева и улица;
  • бандере, стубове надземних водова, шахтове, белеге траса подземних водова;
  • висинску представу терена – апсолутне коте;
  • границе катастарске парцеле по катастру непокретности, број парцеле и бројеве суседних парцела;
  • друге елементе од значаја за поступак који се води.

pdficon
Пример геодетског снимка

primer3