KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN

Katastarsko-topografski plan sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela. Ovako izrađen katastarsko-topografski plan, u digitalnom i u analagnom obliku (na CD-u i na pausu) overava nadležna Služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda i on se tada može koristiti kao osnova za projektovanje.

Primer 1